Układ szkieletowy

Układ szkieletowy (Szkielet) zbudowany jest głównie z kości i chrząstki. Kościec człowieka składa się z przeszło 200 kości. Szkielet człowieka zgodnie z ogólnym podziałem jego ciała można podzielić na:
1) szkielet osiowy:
- czaszka
- kręgosłup
- klatka piersiowa
2) szkielet kończyn
- kości obręczy barkowej
- kości obręczy miednicowej
- kości kończyn.

Czaszka składa się z dwóch ściśle ze sobą połączonych części:
- mózgoczaszki - puszka kostna osłaniająca mózgowie. Puszkę kostną tworzą: kość czołowa, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość potyliczna, kość klinowa i kość sitowa.
- trzewioczaszki - składa się z licznych kości twarzowych. W jej skład wchodzą parzyste kości: szczęki górnej, jarzmowe, łzowe, nosowe, podniebienne i małżowiny nosowe dolne oraz nieparzyste kości: szczęka dolna (jedyna ruchoma kość twarzy) i lemiesz.

Kręgosłup utworzony jest z 33 lub 34 kości zwanych kręgami. Jest on osią główną całego ciała. W poszczególnych kręgach wyodrębnić można dwie zasadnicze części:
- przednią - trzon
- tylną - łuk kręgu
Połączenie łuku i kręgu tworzy otwór kręgowy. Z przylegających do siebie otworów kręgowych powstaje kanał kręgowy dla rdzenia kręgowego, który w obrębie czaszki przechodzi w rdzeń przedłużony.

Kręgosłup dzieli się na następujące odcinki:
- odcinek szyjny, składa się z 7 ruchomych kręgów szyjnych
- odcinek piersiowy, złożony z 12 ruchomych kręgów piersiowych
- odcinek lędźwiowy, złożony z 5 ruchomych kręgów lędźwiowych
- odcinek krzyżowy, złożony z 5 zrośniętych ze sobą kręgów w kość krzyżową, która łączy się z kośćmi miednicznymi i zamyka od tyłu jamę miedniczną.
- odcinek guziczny (ogonowy), 4-5 kręgów zrośniętych w pojedynczą kość ogonową (guziczną). U człowieka ma postać szczątkową.

Klatka piersiowa składa się z:
- żeber - 12 par: 7 pierwszych par żeber, bezpośrednio połączonych z mostkiem (swoimi chrząstkami) określa się żebrami prawdziwymi; 5 par żeber dolnych nazwane są rzekomymi; ostatnie dwie pary żeber rzekomych to żebra wolne (nie mają łączności z pozostałymi żebrami i są znacznie krótsze)
- mostka - zamykającego klatkę piersiową od przodu. Jest płaską, nieparzystą kością. Odróżniamy w nim trzy odcinki: rękojeść, trzon, wyrostek mieczykowaty.
- części piersiowej kręgosłupa - 12 kręgów piersiowych

Obręcz barkowa. Szkielet obręczy barkowej składa się z:
- łopatki - kość płaska w kształcie trójkąta
- obojczyka - kość długa, wygięta w kształcie litery s. składa się z trzonu i końca mostkowego oraz barkowego.

Obręcz miednicowa. Szkielet obręczy miednicowej stanowi kość miedniczna, która składa się z trzech kości ( u człowieka dorosłego zrośnięte w jedną całość): biodrowej, kulszowej i łonowej.

Kości kończyn górnych za pośrednictwem łopatki i obojczyka łączą się z kośćmi tułowia. Kościec kończyny górnej składa się z kości ramiennej, 2 kości przedramienia, (łokciowa i promieniowa), oraz kości ręki: 8 kości nadgarstka, 5 kości śródręcza, kości palców (składających się z 14 paliczków).

Kości kończyn dolnych. Kościec kończyny dolnej zbudowany jest z: pojedynczej kości udowej, dwóch kości podudzia (piszczelowa i strzałkowa), 7 kości stępu, 5 kości śródstopia i kości pięciu palców (14 paliczków).